Radhus med röd träfasad och vita entréer. Kvarteret Riggen i Gråbo en mulen decemberdag.

Kvarteren Riggen och Myran

Omfattande underhållsbehov har identifierats i hela kvarteret Riggen och delar av kvarteret Myran. Sedan december 2022 är ett projekt igång som innefattar rivning och återuppbyggnad av kvarteren.

Bland annat finns det risk för fuktskador i husgrunderna. Tak och ytterväggar håller inte dagens standard när det gäller isolering och hållfasthet. Stammar, el och värme skulle behöva uppgraderas och löpande underhåll så som att måla fasader och liknande är eftersatt.

Eftersatt underhåll är något vi ser hos allmännyttan i hela Sverige. Vi har helt enkelt inte prioriterat det tillräckligt mycket tidigare. Men, vi har bestämt oss för att arbeta bort hela GotlandsHems underhållsskuld de närmaste tio åren och kvarteren Riggen och delar av Myran är först ut i vår underhållsplan.

Projektstart

GotlandsHems styrelse beslutade vid sitt sammanträde 6 december 2022 att gå vidare med projektet, som till en början var en förstudie, som innebär att riva kvarteret Riggen och delar av kvarteret Myran i Visby, för att sedan bygga nya bostäder där.

Information till hyresgäster

GotlandsHem har haft informationsträffar och öppet hus med de berörda hyresgästerna och har löpande dialog med de boende allt eftersom som projektet fortlöper.

Nuläge

Upphandlingen för rivning och återuppbyggnad av Riggen är genomförd och PEAB har blivit tilldelad entreprenör för arbetet. På konstituerande styrelsemöte 22 april beslutade styrelsen att projektet kan gå vidare med detaljerad planering och genomförande.

Fram till den 29 april får de andra anbudslämnarna möjlighet att överklaga tilldelningen.

Går allt enligt plan kommer vi att kunna skriva kontrakt med Peab i slutet av april.
  
Efter kontraktsskrivning kan entreprenören påbörja arbetet med rivning och återuppbyggnad av kvarter Riggen 1. Själva rivningen beräknas ske i slutet av sommaren 2024.

 

Frågor och svar om Riggen och Myran

Vad kom förstudien fram till?
Förstudien kom fram till att det finns stora underhållsbehov i kvarteret Riggen. En mindre undersökning bekräftade att samma underhållsbehov finns i delar av Myran (Myrstigen 105-225).

Exempel på sådant som förstudien kom fram till: tak, fasader och fönster isolerar inte tillräckligt, det finns risk för fuktskador i husgrunderna och ett behov av att uppdatera/byta ut system för till exempel vatten, värme, ventilation och el.

Vilket beslut tog GotlandsHems styrelse 6 december 2022?
Att projektet som innebär rivning och återuppbyggnad av Riggen och delar av Myran ska starta. Under våren 2023 arbetade projektgruppen intensivt med att utreda och arbeta fram underlag till bland annat upphandling, rivnings- och bygglov. 

Har projektet fått rivningslov eller bygglov?
Ja. 18 oktober 2023 godkändes bygglovsansökan för 105 bostäder i kvarteret Riggen 1 av miljö- och byggnämnden på Region Gotland.

Rivningsansökan godkändes 10 augusti 2023.

Hur får jag information?
Vi kommer kontinuerligt att informera på vår hemsida samt bjuda in de berörda hyresgästerna till informationsträffar för att berätta om projektets framfart. Som vanligt går det bra att prata med kundservice eller bovärd som kan lyfta frågan till rätt person inom organisationen.

Måste hyresgästerna flytta?
Ja, de kommer att behöva bo i en evakueringsbostad under en period eller om de själva väljer det; flytta till annat permanent boende. Självklart hjälper GotlandsHem till med detta. 

Kommer hyran förändras?
Ja, hyran kommer att påverkas och bli högre än vad den är idag. Hur mycket högre kan vi ännu inte svar på.

Är det säkert att bo i husen?
Förstudien hittade ingenting som visar på fara för hyresgästerna i Riggen eller Myran.

När börjar man riva?
Rivning av etapp ett i kvarteret Riggen beräknas ske i slutet av sommaren 2024. 

Bilder och filmer

Föreslagna skisser

Bilderna nedan är endast föreslagna skisser för hur Riggen kan se ut när det är återuppbyggt igen.

Föreslagen skiss med fågelvy över kvarteret Riggen

 Föreslagen skiss över hur Riggen möjligen kan se ut när det är återuppbyggt igen. Skiss gjord av Ahlqvist & Almqvist arkitekter. 

Föreslagen skiss över områdesbild i kvarteret Riggen

Föreslagen skiss över hur Riggen möjligen kan se ut när det är återuppbyggt igen. Skiss gjord av Ahlqvist & Almqvist arkitekter. 

Skiss över föreslaget fellehus i kvarteret Riggen

Föreslagen skiss över hur Riggen möjligen kan se ut när det är återuppbyggt igen. Skiss gjord av Ahlqvist & Almqvist arkitekter. 

Kristoffer berättar om projektet i Riggen och Myran
Emmy och Yvonne besöker hyresgäster i Riggen
Nykvarnsbostäder

 

Hittade du vad du sökte efter?

Låt oss veta om du tyckte att denna information hjälpte dig. Din återkoppling är till stor hjälp för oss i vårt kontunerliga förbättringsarbete.